Select your Top Menu from wp menus

DISPOZIȚIA nr. 1 din 1 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, punctelor 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova,

DISPUNE:

1. Autoritățile publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova, vor asigura executarea prevederilor Hotărârilor nr. 41, nr. 44, nr. 51, nr. 53 ale Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziții.

2. Instrucțiunile, măsurile, recomandările, ghidurile specifice de desfășurare a activității în contextul epidemiologic COVID-19, aprobate prin Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 11-13, nr. 14, nr. 16 – 17, nr. 21, nr. 23, nr. 26, nr. 29, nr. 31 cu modificările ulterioare, se aplică în continuare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei Dispoziții.

3. În localitățile în care se atestă incidența mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populație în ultimele 14 zile, procesul educațional, în instituțiile de învățământ publice și private, se va desfășura la distanță, cu excepția instituțiilor de educație timpurie.

4. Se instituie, regim special de circulație a persoanelor.

4.1 Se interzice, începând cu data de 3 aprilie 2021, în mun. Chișinău și în mun. Bălți, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 5.00, cu următoarele excepții:

a. Deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi.

b. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente.

c. Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei.

d. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.

4.2 La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la subpunctul 4.1.a, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, pe orice suport, ori o declarație pe propria răspundere, completată în formă liberă. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data nașterii, adresa locului activității profesionale, durata deplasării, data completării şi semnătura.

4.3 La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la subpunctele 4.1.b – 4.1.d, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil în formă liberă. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, durata deplasării, data și ora completării şi semnătura.

4.4 Se interzice circulația și aflarea persoanelor în spații publice, aflate în intravilanul localităților: parcuri, păduri, terenuri de joacă, terenuri sportive, zone de agrement.

4.5 Persoanele care se află în afara domiciliului/reședinței sau altui loc de trai, sunt obligate să dețină asupra sa un act de identitate sau un alt înscris care confirmă identitatea persoanei.

5. Se instituie regim special de muncă pe întreg teritoriul Republicii Moldova:

5.1 Toate entitățile publice și private, cu excepția entităților din domeniile de producție și de prestare a serviciilor, vor atrage la serviciu cu prezență fizică, pentru activitate de birou, un număr de până la 30% din personal. Pentru ceilalți angajați se va dispune organizarea muncii la distanță.

5.2 În situația în care nu se poate desfășura activitatea în regim la distanță, conducătorii vor organiza programul de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe.

5.3 Ședințele, întrunirile, reuniunile profesionale cu prezența fizică a persoanelor, se vor organiza și desfășura cu limitarea numărului de participanți reieșind din normativul 4 m2 per persoană din suprafața utilă a încăperii și vor dura nu mai mult de 60 min.

5.4 Agenția Servicii Publice va asigura procesul de prestare a serviciilor publice în baza programării prealabile cu respectarea strictă a măsurilor obligatorii de prevenire a infecției COVID–19.

5.5 Serviciile organelor cadastrale teritoriale, care necesită deplasare în teren pentru efectuarea lucrărilor cadastrale, vor fi prestate ținând cont de stricta necesitate.

5.6 Se sistează organizarea ceremoniilor de celebrare a înregistrării solemne a nou-născutului şi căsătoriilor jubiliare, inclusiv celebrarea solemna a căsătoriei, astfel asigurându-se încheierea căsătoriei exclusiv în incinta serviciului stare civilă/centrului multifuncțional şi doar în prezența exclusiva a mirilor.

6. Se interzice desfășurarea adunărilor, întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurilor și a altor acțiuni de masă.

7. Se interzice întreprinderilor prestatoare de servicii publice să sisteze (prin deconectarea locurilor de consum) furnizarea serviciilor și/sau să aplice penalități pe cazul neachitării în termen de către consumatorii casnici, a facturilor pentru energia electrică, energia termică, gazele naturale, telefonie fixă sau apa potabilă consumată, cu excepția situațiilor în care deconectarea are drept scop evitarea punerii în pericol a vieții și sănătății oamenilor sau prejudicierea proprietății.

8. Se instituie moratoriu, până la data de 30 mai 2021, asupra controalelor de stat planificate, efectuate la fața locului, de către organele abilitate cu funcții de control, în temeiul Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

9. Moratoriul nu se aplică asupra controalelor efectuate de către:

a. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor;

b. Agenția Națională pentru Sănătate Publică;

c. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică – în domeniul supravegherii energetice de stat;

d. Inspectoratul pentru Protecția Mediului – în privința fondului forestier, spațiilor verzi, ariilor naturale protejate de stat, fondului geologic și acvatic.

10. În cazul în care o unitate economică, indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale și/sau hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, iar continuarea activității sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenției Naţionale pentru Sănătate Publică suspendă activitatea acesteia sau, după caz, a uneia dintre subdiviziunile acesteia, pentru perioada stării de urgență.

11. Ministerul Apărării va acorda sprijinul necesar autorităților statului, cu personal şi mijloace logistice, în suportul activităților de ordine publică, misiunilor de patrulare, regimului special de circulație pe teritoriul țării, pazei şi protecției unor obiective/zone, transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj epidemiologie, asistență medicală şi alte misiuni în funcţie de evoluția situației

12. În vederea coordonării activității mijloacelor de informare în masă:

12.1 Reprezentanții mass-media vor asigura informarea publicului despre prevederile prezentei Dispoziții și necesitatea respectării stricte a acestora.

12.2 Serviciul de Informații şi Securitate aprobă şi face publică lista de surse cu conținut online care promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19.

12.3 Furnizorii de servicii de găzduire a conținutului Online şi furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova sunt obligați ca, la decizia Serviciului de Informații şi Securitate, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacă prin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 şi la măsurile de protecție şi prevenire.

12.4 Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului, la decizia Agenției Naţionale pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației, bazată pe lista de surse făcută publică de către Serviciul de Informații şi Securitate, au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menționate la subpct. 10.2, cu informarea utilizatorilor.

13. Fortificarea capacităților sistemului de asistență medicală:

13.1. Conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice republicane, municipale ori raionale, precum şi administratorii prestatorilor de servicii medicale de drept privat sunt obligați să asigure detașarea tuturor lucrătorilor angajați către instituțiile medico-sanitară publice cu profil COVID-19, în baza demersurilor Ministerului Sănătăţii, Muncii si Protecției Sociale.

13.2. Salarizarea lucrătorilor medicali detașați în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice cu profil COVID-19 se va efectua pe deplin de către angajatorii de la locul de serviciu/de muncă de bază, cu achitarea integrală a tuturor drepturilor salariale lucrătorilor detașați, conform contractelor de muncă încheiate şi legislației în vigoare.

13.3. Ministerul Sănătății, Muncii Protecției Sociale va identifica în termen de o săptămână necesarul suplimentar de servicii medicale de prevenire, diagnostic și tratament a infecției COVID-19 și instituțiile medico-sanitare private care le vor presta.

14. Pe durata stării de urgență termenele de acordare a tuturor prestațiilor sociale nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență.

15. Pentru persoanele a căror grad de dizabilitate expiră în perioada stării de urgență și care beneficiază de tratament antiCOVID-19 la domiciliu sau în cadrul unei instituții medico-sanitare, gradul de dizabilitate se prelungește din oficiu de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă până la ridicarea stării de urgență.

16. In baza listei persoanelor menționate la pct. 15 prezentată de către Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă, Structurile teritoriale de asistență socială şi Casa Naționala de Asigurări Sociale vor asigura plata pensiilor şi prestațiilor sociale până la expirarea termenului de încadrare în dezabilitate.

17. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(1), lit. f) – i) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar – fiscale nr.181/2014, art.6 alin.(1) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:

17.1 Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină întocmesc și prezintă spre auditare Curții de Conturi rapoartele privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 până la 17 mai 2021.

17.2 Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 și prezintă raportul de audit Guvernului și Parlamentului în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină.

17.3 Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora Curții de Conturi.

17.4 Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat și a fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.

18. Se sistează desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor (anuale și/sau extraordinare), ținute cu prezenta fizică a acționarilor sau în formă mixtă, în cazurile în care numărul de acționari incluși în registrul acționarilor societății excede numărul de persoane stabilit pentru întruniri de către Comisia pentru Situații Excepționale.

19. Termenele de desfășurare a adunărilor generale anuale a acționarilor și de prezentare a dărilor de seamă anuale/specializate ale participanților profesioniști la piața de capital și ale emitenților de valori mobiliare, precum și de efectuare a auditului situațiilor financiare/auditului tehnic al participanților profesioniști la piața de capital, ce decurg din actualele norme legale, se extind corespunzător cu 60 de zile din data expirării perioadei stării de urgență.

20. Se stabilesc reglementări specifice în domeniul afacerilor interne, conform anexei nr. 1.

21. Se aprobă Instrucțiunea de instituire a carantinei în localități, conform anexei nr. 2.

22. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile restrictive vor fi revizuite și actualizate prin Dispozițiile ulterioare.

23. Prezenta Dispoziție intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru interimar, Președinte al Comisiei Aureliu CIOCOI

Reglementări specifice în domeniul afacerilor interne și Instrucțiunea privind instituirea regimului de carantină în localități, pe perioada stării de urgență pot fi citite la următorul link: https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_nr._1_din_1.04.2021.pdf